Arizona Aikido

Biography

Jon Mamoru Takagi Sensei

Tsuneji "Tony" Sakakibara Sensei

Tom Haines Sensei

Don Crawford Sensei

Yon Makino Sensei