Arizona Aikido

Arizona Aikido

Coming Up ...

24 September 2016
Training - September 19 - 24, 2016

Yokomenuchi ikkyo, nikyo, sankyo and yonkyo. Koshinage from shomenuchi, yokomenuchi, katate dori and munetsuki.
 [More Upcoming Events]

What's New

17 September 2016
Arizona Aikido at the Japanese Friendship Garden

On January 17, 2016, Arizona Aikido gave a demonstration of Aikido at the Japanese Friendship Garden (Ro Ho En). Check out this video to see images of our preparation, some of the actual demonstration, and some scenes from the Japanese Friendship Garden. [More]