Arizona Aikido

 Upcoming Events

Please also refer to our normal Training Schedule

From: To:  
  

25 January 2020

Training - January 19-25, 2020
Shomenuchi (ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, iriminage) Possible randori situations.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

1 February 2020

Training - January 26 - February 1, 2020
Munetsuki (kotegaeshi, kaitennage, ikkyo) Bokken: holding and cutting.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

8 February 2020

Training - February 2-8, 2020
Katate dori (shihonage, ryote mochi kokyu tanden ho) Bokken: holding and cutting.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

15 February 2020

Training - February 9-15, 2020
Yokomenuchi (shihonage, kotegaeshi, iriminage, kokyunage) Also, bokken. Randori situations.

N.B. - Kyu Tests this week!

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

22 February 2020

Training - February 16-22, 2020
Kata dori (ikkyo, nikyo) Kokyunage, kata dori variations, with munetsuki and tanto tsuki.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

29 February 2020

Training - February 23-29, 2020
Ryote dori (tenchinage, shihonage) kotegaeshi, other variations.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

7 March 2020

Training - March 1-7, 2020
Ushiro ryokata dori ikkyo, Ushiro ryote dori shihonage, kotegaeshi, iriminage, variations.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

14 March 2020

Training - March 8-14, 2020
Ushiro kubi shime kotegaeshi, sankyo, Ushiro waza kokyunage (ushiro tori, hiji tori, etc.).

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

21 March 2020

Training - March 15-21, 2020
Yokomenuchi ikkyo, nikyo, sankyo and yonkyo. Koshinage from shomenuchi, yokomenuchi, katate dori and munetsuki.

N.B. Kyu Tests this week

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

28 March 2020

Training - March 22-28, 2020
Hanmi handachi: Katatedori shihonage, Ryote dori shihonage, shomenuchi iriminage.
Suwariwaza Shomenuchi ikkyo, kata dori ikkyo, yokomenuchi (work also from standing position).

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.

4 April 2020

Training - March 29 - April 4, 2020
Randori: Various forms of randori from beginning to advanced issues.

Saturday - Karate - 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Weapon Arts - 11:00 a.m. to 12:00 p.m.

Sunday - Children's Aikido - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
Karate - Open class - 11:30 a.m. to 12:30 p.m.